ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשל"ב

התועדויות בחיות ואור ושתפעלנה בכל השנה וכפרשתנו1 ביד רמה ובשירה2 ובשיר.

בברכה.

מנחם שניאורסאהן