[בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשל"ב* ]

ב)1 ע"פ2 הנ"ל דהעיקר בביהמ"ק וע"י משה הז' דהורידה לכל הדורות – מובן דגם בביהמ"ק העבודה דאתכ' ואתה' דהנשמה והתחלה במשה. וזהו אמרו3דהעבודה (משא"כ התוצאות – ושכנתי4.

ועפ"ז5 לתווך6 הרמב"ם דביהמ"ק בית לעבודה (סהמ"צ מ"ע כ') מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות וחוגגין ברגלים (הל' ביהב"ח בתחלתו) [והרמב"ן (ר"פ תרומה) להשראת השכינה7 ) – ולשיטתייהו8 ] וכן מש"נ חסד חפצתי ולא זבח הו"ע הקרבנות.

והנה אדה"ז בכ"מ9 ומהם פנחס עז, ד (נסמן באוה"ת פנחס א'עו10 ) דבקרבנות נח"ר איזה נח"ר11 ועד"ז בתפלה12 אלא שירידה צורך עלי'13 (דהבהמה דנה"ב14 ) למע' ממקום שירדה, שג"ז15 עיקר שכינה

וע"פ צוואת הריב"ש16 דחסד דלכן נק' קרבן17 וע"פ תורת הבעש"ט18 דברך נצב, וכדפי' (בס' הבהיר קט19 ובפע"ח התפלה20 פ"ה מזח"ב21 דר"א שאל מרשב"י עד היכן סליק רעותא דקורבנין וא"ל לעילא לעילא עד א"ס הובא בבחיי ר"פ ויקרא22 אוה"ת פנחס א'פז23 ) ביחוד גמור עם המאציל (מעבוה"ק)

ולכן הי' השיר על הקרבן (לקו"ת שם24 ) וכהה"מ25 (לקו"ת ברכה צח, א26 ) כל בעלי השיר יוצאין (מנרתקן והכלים27 ) בשיר

ולכן נא' בקרבנות תשמרו ובספרי שיהיו כהנים ולוים וישראלים עומדים ע"ג28 וכבתחלת הפרק29. להקריב ובלקו"ת חוקת30 אותיות להרקיב אמלאה החרבה31

וצ"ל עבודה בפרטיות דוקא מן הבקר ומן הצאן32 וכדאהאמ"צ ושם מהה"מ33 (שעה"י פ"ד אפילו בהתבוננות דצ"ל דרך פרט שלא לטעות כו'34 ופשיטא בהתפלה (קרבנות) מתוך כובד ראש מארי דחושבנא (להנ"ל35 שעה"ת פ"ג בשע"ת ח"א) דחשבון דוקא בפרטיות

ובד"ה אחרי להצ"צ (אוה"ת ראה תרפ"ז) דחושבנא – חשבונו ש"ע36 מל' העלם37 חשבון ירידת הנשמה כו' לצורך עלי' להיות אתכפי' ואינו בבחי' זו ולזה ישפיל א"ע וכל המשפיל א"ע הק' מגביהו38

וההתבוננות ה"ה ג"כ ברוממות הא-ל (שו"ע אדה"ז רסצ"ח) ואז פועל גם בנה"ב ועד ועמך לא חפצתי39 ובזה חידוש40 דאף דכנ"ל חסד חפצתי גו' ואדמהר"ש41 ד"ה והבריח תרכז (ע' קלו)

וזהו ע"י התלבשות נפה"א בנה"ב (תרס"ו ע' קלה42 ) יבין שעכצ"ל כן ועוד שנפה"א התבוננותה מכלה כו' ואתהפך לנהורא ופועל ושכנתי בתוכם

וע"י מעשינו כו' ביהמ"ק הג' וביד רמה43.