ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשל"ב

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו.

לחיים לחיים ולברכה. פרצת.

מנחם שניאורסאהן