ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשל"א

התועדויות פעילות וכן בשבת וכפרשתנו1 ביד רמה ובשירה2 ובשיר.

בברכה.

מנחם שניאורסאהן