ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אין יכול לחזור בו
מ"ט דאמר ליה חייתא דקטרי סברת וקבלת
מאימת הואי חזקה מכי דייש אמצרי
ודוקא שלא באחריות אבל באחריות לא
ואיכא דאמרי אפי' באחריות נמי דאמר ליה אחוי טירפך ואשלם לך
רב הונא אמר או כסף או מיטב
איתיביה רב נחמן לרב הונא (שמות כא, לד) ישיב לרבות שוה כסף אפילו סובין
הכא במאי עסקינן בדלית ליה אי דלית ליה פשיטא מהו דתימא אמרינן ליה זיל טרח זבין ואייתי ליה כסף קמ"ל
אמר רב אסי כספים הרי הן כקרקע למאי הלכתא אילימא לענין מיטב היינו דרב הונא
אלא לשני אחים שחלקו ונטל אחד קרקע ואחד כספים ובא בעל חוב ונטל קרקע דאזיל האי ושקיל פלגא בכספים בהדיה
פשיטא האי ברא והאי לאו ברא
איכא דאמרי אדרבה לאידך גיסא דא"ל להכי שקלי כספים דאי מגנבי לא משתלמנא מינך ולהכי שקלת ארעא דאי מטרפא לא משתלמא לך מידי מינאי
אלא לשני אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן
והא אמרה רב אסי חדא זימנא דאיתמר האחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות
רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחים שחלקו כיורשים הוו
ושמואל אמר ויתר קסבר האחים שחלקו לקוחות וכלוקח שלא באחריות דמי
ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות מספקא ליה אי כיורשין דמו אי כלקוחות דמו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות
אלא מאי הרי הן כקרקע לענין מיטב
אי הכי היינו דרב הונא אימא וכן אמר רב אסי
א"ר זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש
מאי שליש