יביא עדים שנטרפה באונס ופטור אבא שאול אומר יביא עדודה לב"ד
מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר פחת נבילה דניזק הוי ומר סבר דמזיק הוי
לא דכ"ע דניזק והכא בטורח נבילה קמיפלגי
והתניא אחרים אומרים מניין שעל בעל הבור להעלות שור מבורו ת"ל (שמות כא, לד) כסף ישיב לבעליו והמת
אמר ליה אביי לרבא האי טורח נבילה ה"ד
אילימא דבבירא שויא זוזא ואגודא שויא ארבע כי טרח בדנפשיה טרח
א"ל לא צריכא דבבירא שויא זוזא ואגודא נמי שויא זוזא
ומי איכא כה"ג אין דהא אמרי אינשי כשורא במתא בזוזא כשורא בדברא בזוזא
אמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ואני אומר אף לשואל ואבא מודה לי
איבעיא להו ה"ק אף לשואל שמין ואבא מודה לי או דלמא ה"ק ואני אומר אף לשואל אין שמין ואבא מודה לי
ת"ש דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תברה אתא לקמיה דרב א"ל זיל שלים ליה נרגא מעליא ש"מ אין שמין
אדרבה מדאמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי ושתיק ש"מ שמין
איתמר אמר עולא א"ר אלעזר שמין לגנב ולגזלן רב פפי אמר אין שמין הלכתא אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אבל לשואל שמין כדרב כהנא ורב אסי
ואמר עולא א"ר אלעזר שליא שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני מונין לה מן הראשון
א"ל רבא מה דעתך לחומרא
חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מטהרת לה מראשון
אלא אמר רבא לחוש חוששת מימנא לא ממניא אלא לשני
מאי קמ"ל דאין מקצת שליא בלא ולד תנינא שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה סימן ולד באשה סימן ולד בבהמה
אי ממתני' הוה אמינא