ב"ה

ברכות

היה קורא
תפלת השחר
אין עומדין
כיצד מברכין
שלשה שאכלו
אלו דברים