ב"ה

יומא

שבעת ימים
בראשונה
אמר להם הממונה
טרף בקלפי
הוציאו לו
שני שעירי
יום הכפורים