שאלה: מדוע אנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר?

תשובה: הם קשורים בדברים הבאים:

א) ארבע לשונות של גאולה: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם" (שמות ו, ו-ז).

ב) ארבעת הפעמים "כוס" מוזכרים בשיחה של יוסף ושר המשקים (בראשית מ יא-יג).

ג) ארבעת המלכיות שהגלו את בני ישראל – בבל, מדי, יוון ורומי.

ד) ארבעת כוסות התרעלה שה' ישקה בהם את אומות העולם בימות המשיח על ייחסם הרע לבני ישראל.

ה) ארבעת כוסות הנחמה שה' יתן לבני ישראל.

(ירושלמי פסחים פ"י הל"א, מדרש רבה בראשית פ,ח, ה)

* * *

פירוש נוסף: ארבעת הכוסות הם כנגד ארבעת האמהות: שרה, רבקה, רחל ולאה.

הכוס הראשונה היא כנגד שרה שיחד עם אברהם גיירה אנשים רבים וקירבה אותם לה' (בראשית יב, ה), רש"י). על כוס זו אנו עושים קידוש ואומרים "אשר בחר בנו מכל עם".

הכוס השניה היא כנגד רבקה, שהגיעה לגבהים רוחניים, למרות שבאה ממשפחה של עובדי אלילים. על כוס זו אנו אנו אומרים את קטעי ההגדה על המאבק בין לבן (אביה של רבקה) ויעקב.

הכוס השלישית היא כנגד רחל. מוזגים אותה בסיום הסעודה ואומרים עליה ברכת המזון. היה זה יוסף, בנה של רחל, שסיפק לכולם מזון ממצרים.

את ההלל אומרים על הכוס הרביעית שהיא כנגד לאה. היא היתה הראשונה שהודתה לה' (ברכות ז, ב). כאשר היא ילדה את יהודה היא הצהירה "הפעם אודה את ה'" ((בראשית כט, לה).

(של"ה)

* * *

שאלה: למה ארבעת הכוסות הם דוקא של יין?

תשובה: כשמכפילים את הגימטריא של המילים "כוס יין" ארבע פעמים מתקבל המספר שש מאות עשרים וארבע, שהוא בגימטריא "חירות".

(הגש"פ מוצל מאש – בית אהרן – בפי' פאר אהרן מר' אברהם אהרן ז"ל פריעדמאן, טשאפ, רוסיא, תש"ב)