שאלה: למה נוהגים לקחת שלוש מצות לסדר?

תשובה: בני קיירואן שאלו את רב שרירא גאון: למה אנו לוקחים שלוש מצות בליל הפסח, לא פחות ולא יותר? ענה להם רב שרירא שיש רמז לכך בתורה: שלושת הסאין קמח שאברהם אבינו ביקש משרה להשתמש בהכנת העוגות למלאכים (בראשית יח, ו). לפי המסורת, זה קרה בפסח. ויש אומרים שזה לזכר שלושת אבות העולם, אברהם יצחק ויעקב.

(הגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים לכ"ק אדמו"ר)

פירוש נוסף: הסיבה לללקיחת שלוש מצות נעוצה בעובדה שיהודים אכלו מצה בגלל שלוש סיבות שונות.

א) כשהם היו עבדים במצרים, תמיד דחקו בהם לעבוד והם נאלצו לאכול מצה, כיוון שלא היה להם להזמין להמתין שהבצק יתפח, כמו שאנו אומרים בהגדה - "הא לחמא עניא די אכלו אהבתנא בארעא דמצרים".

ב) לקראת היציאה ממצרים, נצטוו בני ישראל לעשות את קרבן הפסח והציווי היה לאכול אותו עם מצות בליל ט"ו בניסן.

ג) בבוקר היציאה ממצרים הם אפו מצות מהבצק שהוציאו ממצרים "כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה" (שמות יב, לט).

(הגש"פ מוצל מאש – בית אהרן – בפי' פאר אהרן מר' אברהם אהרן ז"ל פריעדמאן, טשאפ, רוסיא, תש"ב)