בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי*, ה'תשכ"ה.

בלתי מוגה

השי"ת יתן לכל אחד – נערים וזקנים, אנשים נשים וטף – גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה.

שתהי' התעוררות תשובה אמיתית – תשובה עילאה, בחרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא, ויומשך בלימוד התורה, נגלה וחסידות, וקיום המצוות.

וכל זה – מתוך הרחבה ושמחה אמיתית.

*

(לקבוצה נוספת:)

השי"ת יתן לכל אחד ואחת, בתוך כלל ישראל, חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, ובאופן שיראו זאת בעיני בשר.

שתהי' התעוררות תשובה אמיתית – תשובה עילאה, שהיא מתוך שמחה1, בחרטה על העבר וקבלה טובה על להבא, בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור.

והשי"ת יתן לכל אחד בכל המצטרך מנפש ועד בשר, בבני חיי ומזוני רויחי בהרחבה.