בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשכ"ה.

בלתי מוגה

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

השי"ת יברך אתכם בשנת הצלחה בלימוד הנגלה ולימוד החסידות, מתוך יראת שמים ואהבת השם, והלימוד יהי' מביא לידי מעשה2 – קיום המצוות בהידור, ובנקודתו – עבודת התפלה3.

שתהי' התעוררות תשובה אמיתית – תשובה עילאה, מתוך שמחה4.

ויומשך בחתימה וגמר חתימה טובה, על כל השנה כולה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

______ l ______