בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחר תפלת מנחה, ה'תשכ"ד.

יתן1 השי"ת חתימה וגמר חתימה טובה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים – לכל אחד ואחת בכל המצטרך לכל אחד ואחת, בגשמיות וברוחניות, ובגשמיות וברוחניות גם יחד,

ובזה נכלל גם התעוררות תשובה אמיתית, תשובה של שבת ("אַ שבת'דיקע תשובה"), שהיא תשובה עילאה2, שנמשכת ומתקיימת ע"י תורה3.

שתהי' שנת תורה ושנת ברכה ושהתורה תהי' כלי להמשיך ברכת השם – ש"בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", "ונתתי גשמיכם בעתם"4 – גם בענינים הגשמיים5, וכל זה – "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"6.

______ l ______