בס"ד. יום א', כ"ד טבת, ה'תשכ"ג.

– לפני נסיעתו לאוהל הק' –

(כשמסרו1 לכ"ק אדמו"ר שליט"א את "ספר החסידים" (בו נרשמו שמות אנ"ש יחיו ומחבבי תורה ומצוה יחיו, לזכרון. וכל הנכתבים בו, יהיו שמותיהם נזכרים בעזה"י במועדים קבועים לרצון, לטובה ולברכה)2, ביום ההילולא של רבינו הזקן נ"ע – כ"ד טבת תשכ"ג, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לאמר:)

יה"ר שיהי' ספר החסידים זה – ספר החיים, חיים אמיתיים, חיים רוחניים וחיים גשמיים, חיים גשמיים וחיים רוחניים.

יעזור השי"ת שענין זה ימשיך הצלחה בגשמיות וברוחניות.

יישר כח לכל המתעסקים בזה עד עתה, עתה, וגם – לעתיד.

יישר כח.