ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת כ"ד טבת, ה'תשכ"ג

ברכת התוועדות הילולא מאה וחמישים דאדמו"ר הזקן פעילה ובפרט בהפצת התורה חינוך וגמ"ח.

מנחם שניאורסאהן