בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשט"ו.

בלתי מוגה

[לפנות ערב, קודם כל נדרי, נכנסו תלמידי הישיבה להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

חתימה וגמר חתימה טובה.

יעזור השי"ת שתהי' לכם הצלחה בלימוד תורת הנגלה ובלימוד תורת החסידות, בעבודת התפלה, ובקיום המצוות בהידור, ותהיו "נרות להאיר"2.

שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.