בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, ה'תשט"ו.

בלתי מוגה

[אחרי תפלת מנחה, נכנסו להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

מצות היום בתשובה, דהיינו שהתשובה ביוהכ"פ היא ענין של מצוה1.

ומכיון שרצונו של הקב"ה שבני ישראל יקיימו את המצוה – בודאי נותן הוא את הכח והאפשרות שתהי' התעוררות לעשות תשובה, תשובה פנימית ותשובה אמיתית.

וכיון שע"י ענין התשובה "מיד הן נגאלין"2 – יה"ר שתהי' גאולה מכל הענינים, הן מצד הנפש והן מצד הגוף, המבלבלים לעבודת ה', לימוד התורה וקיום המצוות,

וענין זה יביא את הגאולה השלימה והאמיתית.

חתימה וגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

*

(לקבוצה נוספת אמר:)

כיון שמצות היום בתשובה3 – יתן השי"ת כח והתעוררות על עבודת התשובה, שענינה חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא4.

וכיון שאמרו חז"ל5 "אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה", וישנו פס"ד2 שכאשר ישראל עושין תשובה מיד הן נגאלין – יה"ר שתהי התשובה שלימה ואמיתית שעל ידה תהי' הגאולה מכל הענינים המבלבלים לעבודת ה', ויוכלו לעבוד את ה' בשמחה, ובמילא, מיד נגאלין ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו.

חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל.