ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ב

ביום ההילולא דאזלינן מיני' עשירי בשבט, גדול ביותר זכות בעל ההילולא, צדיק עליון המשביר בר לכל הארץ, להמשיך ישועות ברכות והצלחות על כל המתעסקים במוסדותיו, בטח יתועדו לעורר רבים לתורה ומצות, לחזק – מוסדותיו ותקנותיו להתקשר באילנא דחיי ולהתברך בכל המצטרך בגשם וברוח.

המצפה לבשורות טובות בברכה.

מנחם שניאורסאהן