בס"ד. מוצאי יום הכיפורים, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא מחדרו הק'1, ואמר, שאין בדעתו לערוך התוועדות עתה, ויתוועד – בעזה"י – בשמחת בית השואבה2.

[א' מהנוכחים אמר שהקהל רוצה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יתוועד, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ניט אַלץ וואָס מ'וויל דאַרף מען נאָכגעבן"...].

(והוסיף:) תתוועדו בעצמכם, ותלמדו מהשיחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר דמוצאי יוהכ"פ שישנם מכבר3.

(וסיים:) "אַ גוטן יום-טוב"4, "אַ גוטן פאַרבריינגען"5.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א שלח (ע"י המזכיר הרחמ"א חדקוב) "לעקאַח" בתור השתתפות בהתוועדות].