והוא הדין אם הוא במקום שאין צריך כו' מהמשך לשון המגן אברהםא שאחר שכתב ובחול צריך למהר כו' כתב הרואה בחבירו דיקראנו לבא לביתו כו', עיין שם.