אם רוצה לברך עליו להתעטף בציצית הנה אע"פ שבש"עא לא נאמר בפירוש שאם מעוטף בו ראשו ורובו מברכין להתעטף, מכל מקום מוכרח הוא, דהא טעם המברכיםב על מצות אינו אלא משום שאינו מתעטף בו האיך יברך להתעטףג , וכמו שכתוב במגן אברהםד שכתב לדידן דמברכין על מצות פשיטא דאין צריך להתעטף בו ראשו וכו', משמע דסבירא ליה דהא דכתב בש"עה וטוב להניח כו', היינו כדי שתהא הברכה אליבא דכולי עלמא (אף שבבית יוסףו לא משמע כן). הגם שאפשר לפרש דברי המגן אברהם בענין אחר, מכל מקום מה שכתבתי הוא ברור ופשוטז.