ב"ה

השלמות לשיחות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו תנש"א