ב"ה

משיחות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו תנש"א

בקשר עם כינוס השלוחים העולמי