ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת חג השבועות, ה'תשי"ז

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן