בס"ד. ר"ד ליל ה' פ' שלח, י"ד סיון ה'תשי"ז.

– באסיפת הבעה"ב דבית-הכנסת "צמח-צדק", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

הקשר של בית-כנסת עם ישיבה הוא דבר שיש בו תועלת עבור שניהם:

בית-כנסת – הוא מקום שבו מתפללים. וישיבה – מקום שבו לומדים תורה.

בתפלה, מבקש יהודי מהקב"ה את בקשותיו בכל המצטרך לו, בריאות, פרנסה בהרחבה, רוב נחת יהודי מהילדים, אריכות ימים, וכל הענינים שצריך להם.

אמנם, יש צורך גם בצינור ההמשכה שעל ידו יומשכו כל הברכות וההמשכות של הקב"ה למלא את הבקשות שבתפלה. וצינור ההמשכה הוא ענין התורה, כי ע"י התורה נמשכים כל הברכות וההמשכות.

ולכן, כאשר בבית-הכנסת יתפללו, ובישיבה ילמדו תורה – אזי יקבל השי"ת את התפלות וימלא את כל הבקשות.

יעזור לכם השי"ת שתפעלו זאת בהצלחה, ויעזור לכל אחד מכם ובני ביתו בכל הענינים, ויהי' לכם קיץ מבורך.