בס"ד. שיחת* יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ז.

א. בזמן שבית המקדש הי' קיים, היתה שמחת בית השואבה נערכת ע"י "חליל" ועוד ענינים האסורים בשבת ויו"ט, ולכן, בשבת ויום-טוב של חג הסוכות לא היתה שמחת בית השואבה1. אבל עתה, שבלאה"כ אין לנו ענינים אלו – יכולה השמחה להיות גם בשבת ויו"ט2.

ומכיון ששנה זו היא שנה מעוברת – צריכה להיות בשנה זו הוספה בכל הענינים, ובמילא צריכה להיות הוספה גם בשמחה זו.

ולכן, ינגנו עתה ניגון שמחה.

* * *

ב. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה וטהר לבנו.