ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש השנה, ה'תשי"ב

נא למסור לאנ"ש ברכתי לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן