בס"ד. ערב יום הכיפורים, ה'תשי"א.

– בעת נתינת "לעקאַח" –

בלתי מוגה

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1: הבעש"ט הי' אומר שנתינת לעקאַח בערב יום הכיפורים הוא מנהג עתיק2, ובעת נתינת הלעקאַח הי' נוהג לומר "איך גיב דיר לעקאַח און דער אויבערשטער זאָל דיר געבן אַ גוט יאָר", ואאמו"ר (אדמו"ר מהורש"ב נ"ע) הי' מוסיף "אַ זיס יאָר".

[לכמה מאנ"ש הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א גם ברכות פרטיות]3.