בס"ד. שיחת יום א' פ' קורח, כ"ו סיון, ה'שי"ת.

– באסיפת ה"מרכז לעניני חינוך"*

בלתי מוגה

א. פותחין בדבר מלכות1:

ביום זה, יום א' פ' קורח, לפני שש שנים (בשנת תש"ד), בא כ"ק מו"ח אדמו"ר לבית-המדרש ל"סיום משניות בע"פ שנסדר ע"י מחנה ישראל".

בין הדברים, אמר – בקשר לסיום משניות – בשם אדמו"ר מהר"ש2:

סיום המשניות הוא בסדר טהרות, סיום סדר טהרות הוא במסכת עוקצין, וסיום מסכת עוקצין בענין חלות דבש.

והענין בזה – שע"י משניות באים לדרגא הכי נעלית ד"טהרה", וגם אז, צריכים לידע שישנו עדיין "עוקץ" (שהרי גם בפירות טובים ישנו "עוקץ"), וצריך לתקן העוקץ עד שנעשה "דבש". וגם אז, צריכים לידע שאם נשארים תמיד במעמד ומצב של דבש ("ער איז שטענדיג זיס", "אַ זיסינקער"), ללא שינוי, אינו יכול להיות "קרבן" ("כל דבש לא תקטירו"3).

ב. בהמשך השיחה1 דיבר כ"ק מו"ח אדמו"ר גם אודות העבודה של "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חינוך".

כ"ק מו"ח אדמו"ר הנהיג וניהל ("אָנגעפירט") – עד ההסתלקות, וגם לאחרי ההסתלקות ימשיך לנהל – את ריבוי עניני העבודה ד"מרכז לעניני חינוך", ובחר בי להביא את הדברים לידי פועל, כולל גם בנוגע להשתדלות בהשגת כספים עבור ריבוי ההוצאות.

לאחרי ההסתלקות נעשתה קצת חלישות בעבודת המל"ח, וחסר עבור ההוצאות, ולמטרה זו נקראתה אסיפה זו.

אין בכוונתי לערוך מגבית ("אַפּיל"), אלא, לעורר שיש למצוא עצה לתקן את המצב.

צריכים לידע שעבודת המל"ח, הן בהדברים הידועים ומפורסמים, והן בהדברים שלא ניתן לגלותם, חייבת להמשיך בכל התוקף, ובודאי ללא נתינת מקום ואפשרות לחלישות והפסק ח"ו, היפך הכוונה והרצון של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובמילא, אם ימשיך המצב דעתה, שבדלית-ברירה מוכרחני לעסוק בעצמי בכל הענינים – אצטרך להניח על הצד עניני עבודה אחרים.

ולכן, העצה היא, שיבחרו איש אחד, או ועד של כמה אנשים, על מנת לעסוק בענינים ההכרחיים, והעיקר, שיעסקו בזה מתוך חיות והתלהבות.

– בשיחה הנ"ל4 אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שבאמריקא יש חסרון, שמתחממים מהר ומתקררים מהר ("מ'ווערט גיך וואַרעם און מ'ווערט גיך קאַלט"). יש להשתדל, איפוא, שבענין זה תשאר החמימות כו'.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א שאל אם יש למישהו מהנאספים עצה אחרת5.

ג. בסיום האסיפה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כמו הפתיחה, צ"ל גם החתימה בדבר מלכות:

כשמעיינים בשיחה הנ"ל – ועד"ז בכו"כ שיחות – מבחינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר הי' נוהג (כמעט בכל התוועדות) להזכיר את כל הרביים: הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר מהר"ש, ואדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. – עכשיו, צריכים להוסיף ולהזכיר גם את כ"ק מו"ח אדמו"ר...

(כ"ק אדמו"ר שליט"א בכה, ואח"כ אמר:) בטוחני בכחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהצלחת העבודה ד"מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חינוך" (כפי שרואים במוחש בנוגע להפעולות עם ילדי אפריקא), וביתר שאת וביתר עוז.