בס"ד. משיחת ש"פ תצוה, שושן פורים, ה'שי"ת.

בלתי מוגה

אלה שאומרים שה"הסתלקות" פירושה שהרבי הסתלק מאתנו – הם "פראי אדם" ("ווילדע מענטשן") שאינם יודעים מה הם מדברים...

במאמרו ד"ה באתי לגני – המאמר שנתן לקראת יום ההסתלקות1 – מבאר הרבי מאמר הזהר2 "כד אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין". האם גם כאן יפרש מישהו הלשון "אסתלק" כפשוטו ח"ו?!

הרבי מבאר ש"אסתלק יקרא דקוב"ה" מורה על המשכת האור בדרגא נעלית ביותר, בחי' סוכ"ע, שהמשכה זו נקראת בלשון של הסתלקות, להיותה בבחינת רוממות3. ומזה מובן שכן הוא גם בנוגע ל"הסתלקות" של הרבי.

– ויש לקשר זה עם הענין ד"שושן" פורים, "מלשון שושן עמק איומה4 שהיא בחי' כשושנה5 בין החוחים"6, ומבואר בהקונטרס דפורים7 שכאשר החוחים עוקצים את השושנה הרי זה מעורר אצל השושנה תוספת ריח טוב עד שזה מכלה את החוחים8, והיינו, שדוקא ע"י ההעלם וההסתר בהירידה למטה (בדוגמת החוחים שעוקצים את השושנה), נעשה גילוי נעלה ביותר (בדוגמת תוספת ריח טוב שנעשה בהשושנה), גילוי בחי' סוכ"ע. –

ומזה מובן שלא צריך להיות חסרון ח"ו בהתקשרות אל הרבי. – כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר שהעצה להתקשרות היא לעצום את העינים ולהעלות בזכרונו אחת מהיחידויות אצל הרבי. ועתה, כאשר כל אחד זוכה להכנס לחדרו של הרבי, הרי זה נקל יותר.

אלא שאעפ"כ, רוצים וצריכים אנו את הרבי כפשוטו למטה מעשרה טפחים...

אביו של הרבי נ"ע, אדמו"ר מהר"ש, שאל אצל אביו, אדמו"ר הצ"צ, בקשר לאותה שנה שאמרו עלי' "קץ", היתכן שמשיח לא בא? והשיב לו: הרי נדפס הלקוטי-תורה9! נענה אדמו"ר מהר"ש ואמר לאביו אדמו"ר הצ"צ: אבל אנו רוצים וצריכים משיח כפשוטו למטה מעשרה טפחים10!...