בס"ד. ר"ד אור ליום ועש"ק פ' תצוה, ה'תשכ"ב.

– לתלמידים שיחיו הנוסעים לצרפת, בחדרו הק'*

בלתי מוגה

סעו לשלום ותהי' לכם נסיעה כשורה.

שתהי' לכם הצלחה הן בהנסיעה לשם, והן במשך הזמן שתהיו שם, והן בחזרכם הנה בבוא הזמן.

שתהי' אצלכם הפצת המעיינות הן להזולת והן לעצמכם, ותצליחו בלימוד הנגלה ולימוד החסידות, ובקיום המצוות בהידור בכלל, ובעבודת התפלה בפרט, ועי"ז תפעלו גם על אלו שנמצאים שם.

וע"פ המבואר בפרשת השבוע הענין ד"מאור"1 – תהיו "נרות להאיר" ע"י ה"מאור" שבתורה, ובאופן שיומשך הן במחשבה הן בדיבור והן במעשה.

ובהתאם לכך שנמצאים בחודש שבו "מרבין בשמחה"2 – יהי' כל זה בשמחה ובטוב לבב.

סעו לשלום, ותהי' לכם הצלחה מופלגה בכל עניניכם, ובאופן שיהי' ניכר בהסביבה, והעיקר – אצלכם, בלימוד הנגלה ולימוד החסידות, ונשמע מכם בשורות טובות.

סעו לשלום.