ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש-השנה, ה'תשט"ו

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן