בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשט"ו.

בלתי מוגה

[לאחרי גמר התרת נדרים בהפסוק1 "ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלקיך" – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

שהשי"ת יהפוך את הקללה לברכה ברוחניות, וגם בגשמיות, ושתהי' שנה טובה ומתוקה.

*

[בעת קבלת הפ"נ הפרטי מכאו"א מאנ"ש אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לכאו"א:]

כתיבה וחתימה טובה.

*

[בעת מסירת הפ"נ הכללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיקראהו על האוהל בין כל שאר הפדיונות. ואח"כ אמר:]

יתן השי"ת כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, וימלא השי"ת את משאלות לבב כל אחד ואחד. ובקרוב ממש, במהרה ("גאָר אין גיכן") נזכה, לגאולה האמיתית ע"י משיח צדקנו.

*

[נוסח אחר:]

יתן השי"ת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה, שיתמלאו בקשותיו של כאו"א, ותהי' הגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו.