מדברים הרבה על המשיח. אחד מי"ג עיקרי האמונה אומר "אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". אבל למה, מה, מי ואיך? בשורות הבאות ננסה לטעום על קצה המזלג, מה יקרה באותם ימים.

למה ביאת המשיח כה חשובה?

הרמב"ם מונה את ביאת המשיח כאחד מ-13 עיקרי האמונה, ולא בכדי. בזמננו, החיים היהודיים חלקיים. יש מאות מצוות שאיננו יכולים לקיים כי אין לנו בית מקדש ולא כל בני ישראל נמצאים בארץ.

כאשר יבוא משיח נוכל לקיים את כל 613 מצוות התורה, כפי שהיה בעבר. יתר על כן: בפרשת השבוע מופיעה מצוה שמעולם לא קוימה בשלמותה – הוספת שלוש ערי מקלט. ייעוד זה יתקיים כאשר הקב"ה ירחיב את גבולות הארץ מזרחה בגאולה השלימה: "אם ירחיב ה' אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך... ויספת לך עוד שלוש ערים".

מה יקרה בזמן הגאולה?

התורה מספרת בפירוש על קיבוץ גלויות – "אם יהיה נידחך מקצה השמים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך"; כמו גם על שפע גשמי אדיר – "והטיבך והרבך מאבותיך". זו תהיה תקופה ללא בעיות, בה יעסקו אך ורק בידיעת ה': "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" (רמב"ם הל' מלכים).

מי יוביל את עידן הגאולה?

הקב"ה בחר להוביל את המהלך לא מלמעלה, אלא באמצעות שליח, בשר ודם. כפי שנאמר בתורה: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל... וקרקר כל בני שת" (=צאצא של יעקב ישלוט על כל האנושות). כך היה גם בעבר, כאשר ה' שלח את משה רבינו, דוד המלך, עזרא הסופר ועוד.

מלך המשיח יהיה צדיק מזרע דוד, שילחם את מלחמות ה' ויכוון את האנושות כולה למטרתה – לעבוד את ה'.

איך מזרזים את בוא המשיח?

כל מעשה טוב מקדם אותנו אל הגאולה, אבל לא רק. גם לציפייה עצמה יש כוח מיוחד, כפי שאנו אומרים בתפילה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך (מדוע? –) כי לישועתך קוינו כל היום". בזכות הציפייה והתקווה המתמדת לביאת משיח, נזכה לבואו במהרה.