ב"ה

במדבר (וחה"ש)

מאת הרב שניאור זלמן מליאדי, כ"ק אדמו"ר הזקן
מהוצאת