מתני׳ הכל מעריכין ונערכין נודרין ונידרין כהנים לוים וישראלים נשים ועבדים
טומטום ואנדרוגינוס נודרין ונידרין ומעריכין אבל לא נערכין שאינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית
חרש שוטה וקטן נידרין ונערכין אבל לא נודרין ולא מעריכין מפני שאין בהם דעת:
גמ׳ הכל מעריכין לאתויי מאי לאתויי מופלא סמוך לאיש
נערכין לאתויי מאי לאתויי מנוול ומוכה שחין
סד"א נדר בערכך כתיב כל שישנו בדמים ישנו בערכין וכל שאינו בדמים אינו בערכין
קמ"ל נפשות כל דהו
נודרין לאתויי מאי נידרין איצטריך ליה
נידרין לאתויי מאי אי לאתויי טומטום ואנדרוגינוס בהדיא קתני להו ואי לאתויי חרש שוטה וקטן בהדיא קתני להו
אי לאתויי פחות מבן חודש בהדיא קתני להו ואי לאתויי עובד כוכבים בהדיא קתני להו לעולם לאתויי פחות מבן חודש ותני והדר מפרש
הכל סומכין לאתויי מאי לאתויי יורש ודלא כרבי יהודה
הכל ממירין לאתויי מאי לאתויי יורש ודלא כרבי יהודה
דתניא יורש סומך יורש מימר ר' יהודה אומר יורש אינו סומך יורש אינו מימר
מאי טעמא דרבי יהודה (ויקרא א, ג) קרבנו ולא קרבן אביו ויליף תחלת הקדש מסוף הקדש מה סוף הקדש יורש אינו סומך אף תחלת הקדש יורש אינו מימר
ורבנן (ויקרא כז, י) המר ימיר לרבות את היורש וילפינן סוף הקדש מתחלת הקדש מה תחלת הקדש יורש מימר אף סוף הקדש יורש סומך
ורבנן האי קרבנו מאי עבדי ליה מיבעי ליה קרבנו ולא קרבן עובד כוכבים קרבנו ולא קרבן חבירו קרבנו לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה
ורבי יהודה לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה לית ליה ואי נמי אית ליה