ב"ה

ערכין

הכל מעריכין
אין נערכין
יש בערכין
האומר משקלי עלי
שום היתומים
אין מקדישין
המקדיש שדהו
המוכר שדהו