מהו דתימא אם איתא דילדה קלא הוה ליה קא משמע לן אימר אפולי אפיל:


הדרן עלך השוחט