ויש הקטרה פחותה מכזית
ורבא אמר אין קומץ פחות משני זיתים ואין הקטרה פחותה מכזית
איתמר המעלה משאור ומדבש על גבי המזבח אמר רבא לוקה משום שאור ולוקה משום דבש לוקה משום עירובי שאור ומשום עירובי דבש
אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות
איכא דאמרי חדא מיהא לקי

Koren Talmud Bavli (Koren Publishers)

The Koren Talmud Bavli is a groundbreaking edition of the Talmud that fuses the innovative design of Koren Publishers Jerusalem with the incomparable scholarship of Rabbi Adin Steinsaltz.

ואיכא דאמרי חדא נמי לא לקי דהא לא מיחד לאויה כלאו דחסימה: