ויש הקטרה פחותה מכזית
ורבא אמר אין קומץ פחות משני זיתים ואין הקטרה פחותה מכזית
איתמר המעלה משאור ומדבש על גבי המזבח אמר רבא לוקה משום שאור ולוקה משום דבש לוקה משום עירובי שאור ומשום עירובי דבש
אביי אמר אין לוקין על לאו שבכללות
איכא דאמרי חדא מיהא לקי
ואיכא דאמרי חדא נמי לא לקי דהא לא מיחד לאויה כלאו דחסימה: