חשובי אחשביה אלא הכא מי אחשביה
אמר רבא מאי טעמא דמאן דאית ליה איסור כולל
מידי דהוה אאיסור מוסיף
ומאן דפטר דלית ליה כי אמר איסור מוסיף בחדא חתיכה בשתי חתיכות לא אמרי'
ואמר רבא למאן דאית ליה איסור כולל אמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים מיגו דחייל אענבים חייל נמי אתאנים
פשיטא
מהו דתימא איסור הבא מאליו אמרינן איסור הבא מעצמו לא אמרינן קמ"ל:
מתיב רבא בריה דרבה יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד ואלו הן טמא שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשין ביוה"כ
ר' מאיר אומר אף אם היתה שבת והוציאו חייב אמרו לו אינו מן השם
ואם איתא משכחת לה חמש כגון שאמר שבועה שלא אוכל תמרים וחלב מיגו דחייל אתמרים חיילא נמי אחלב
כי קתני איסור הבא מאליו איסור הבא מעצמו לא קתני
והרי הקדש
בבכור דקדושתו מרחם
איבעית אימא כי קתני מידי דלית ליה שאלה שבועה דאית ליה שאלה לא קתני
הרי הקדש
הא אוקמינן בבכור
איבעית אימא כי קתני קרבן קבוע קרבן עולה ויורד לא קתני
הרי טמא שאכל את הקדש דקרבן עולה ויורד הוא
בנשיא ורבי אליעזר היא דאמר נשיא מביא שעיר
רב אשי אמר כי קתני מידי דחיילא כשיעור שבועה דחיילא אפחות מכשיעור לא קתני
הרי הקדש
הא בעינן שוה פרוטה
ורב אשי מאויריא אמר ר' זירא כי קתני זדונו כרת זדונו לאו לא קתני
והרי אשם דזדונו לאו וקתני