איזו היא שגגת שבועת ביטוי לשעבר אי דידע מזיד הוא אי דלא ידע אנוס הוא
א"ל באומר יודע אני ששבועה זו אסורה אבל איני יודע אם חייבין עליה קרבן או לאו
כמאן כמונבז דאמר שגגת קרבן שמה שגגה
אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה דמונבז אלא בכל התורה כולה דלאו חידוש הוא אבל הכא דחידוש הוא דבכל התורה כולה לא אשכחן לאו דמייתי קרבן
דילפינן מע"ז והכא מייתי אפילו רבנן מודו
בעא מיניה רבינא מרבא נשבע על ככר ומסתכן עליה מהו
מסתכן לישרי ליה מר אלא מצטער ואכלה בשגגת שבועה מאי
א"ל תנינא שב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו לא שב מידיעתו אין מביא קרבן על שגגתו
אמר שמואל גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו שנאמר (ויקרא ה, ד) לבטא בשפתים
מיתיבי בשפתים ולא בלב גמר בלבו מנין ת"ל (ויקרא ה, ד) לכל אשר יבטא האדם בשבועה
הא גופה קשיא אמרת בשפתים ולא בלב והדר אמרת גמר בלבו מנין
אמר רב ששת הא לא קשיא הכי קאמר בשפתים ולא שגמר בלבו להוציא בשפתיו ולא הוציא גמר בלבו סתם מנין ת"ל לכל אשר יבטא
אלא לשמואל קשיא
אמר רב ששת תריץ ואימא הכי בשפתים ולא שגמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת שעורין גמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת סתם מנין ת"ל לכל אשר יבטא האדם
מיתיבי (דברים כג, כד) מוצא שפתיך תשמור ועשית אין לי אלא שהוציא בשפתיו גמר בלבו מנין ת"ל (שמות לה, ה) כל נדיב לב
שאני התם דכתיב כל נדיב לב
וניגמר מינה
משום דהוו תרומה וקדשים שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין
הניחא למ"ד אין מלמדין אלא למ"ד מלמדין מאי איכא למימר
הוו חולין וקדשים וחולין מקדשים לא גמרינן: