ואי לא קבליה עליה באלוה לא כלום הוא אלא לאו מאהבה ומיראה
ורבא אמר לך לא באומר מותר
אומר מותר היינו העלם דבר
באומר מותר לגמרי העלם דבר קיום מקצת וביטול מקצת
תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן זיבח וקיטר וניסך והשתחוה בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת
אמר ליה פוק תני לברא
אמר רבי אבא הא דאמר ר' זכאי מחלוקת ר' יוסי ורבי נתן דתניא הבערה ללאו יצאה דברי רבי יוסי
ורבי נתן אומר לחלק יצאה
למאן דאמר הבערה ללאו יצאה השתחואה נמי ללאו יצאה
למ"ד הבערה לחלק יצאה השתחואה נמי לחלק יצאה
מתקיף לה רב יוסף דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם הבערה ללאו יצאה דנפקא ליה חילוק מלאכות (ויקרא ד, ב) מאחת מהנה
דתניא ר' יוסי אומר ועשה מאחת מהנה פעמים שחייב אחת על כולן פעמים שחייב על כל אחת ואחת
וא"ר יונתן מאי טעמא דרבי יוסי דכתיב ועשה מאחת מהנה אחת מאחת הנה מהנה אחת שהיא הנה והנה שהיא אחת
אחת שמעון מאחת שם משמעון
הנה אבות מהנה תולדות אחת שהיא הנה זדון שבת ושגגות מלאכות הנה שהיא אחת שגגת שבת וזדון מלאכות
אבל הכא דלא נפקא ליה חילוק מלאכות מדוכתא אחריתי דכולי עלמא השתחואה לחלק יצאה
חילוק מלאכות דעבודת כוכבים נמי תיפוק ליה מאחת מהנה אחת זביחה מאחת סימן אחד
הנה אבות זיבוח קיטור ניסוך והשתחואה מהנה תולדות שבר מקל לפניה
אחת שהיא הנה זדון עבודת כוכבים ושגגת עבודות הנה שהיא אחת שגגת עבודת כוכבים וזדון עבודות
האי שגגת עבודת כוכבים היכי דמי אי קסבר בית הכנסת הוא והשתחוה לו הרי לבו לשמים
אלא דחזא אנדרטא וסגיד ליה אי קבליה עליה מזיד הוא אי לא קבליה עליה לא כלום הוא
אלא מאהבה ומיראה הניחא לאביי דאמר חייב אלא לרבא דאמר פטור מאי איכא למימר
אלא באומר מותר תפשוט דבעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו
תיפשוט דאינו חייב אלא אחת הא לא קשיא ותפשוט
ומי מצית מוקמת להני קראי בעבודת כוכבים דאילו הכא כתיב במשיח פר ובנשיא שעיר וביחיד כשבה ושעירה
ואילו בעבודת כוכבים תנן ושוין שבשעירה כיחיד
ותו לא מידי
כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר