ב"ה

סנהדרין

דיני ממונות
אחד דיני ממונות
היו בודקין
נגמר הדין
ארבע מיתות
בן סורר ומורה
אלו הן הנחנקין