לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו
הצד השוה שבהן לאתויי מאי אמר אביי לאתויי אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו
היכי דמי אי בהדי דקא אזלי קא מזקי היינו אש
מאי שנא אש דכח אחר מעורב בו וממונך ושמירתו עליך הני נמי כח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתו עליך
ואלא בתר דנייחי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור
מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתן עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך
אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור
לעולם דאפקרינהו ולא דמו לבור מה לבור שכן אין כח אחר מעורב בו תאמר בהני שכח אחר מעורב בהן
אש תוכיח
מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק
בור תוכיח וחזר הדין
רבא אמר לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה
ה"ד אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור
מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק ושמירתן עליך
אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור
לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן מעשיו גרמו לו תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו
שור יוכיח
מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק בור תוכיח
וחזר הדין לא ראי זה כראי זה
רב אדא בר אהבה אמר לאתויי הא דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן בימות החמה אין להם רשות בימות הגשמים יש להם רשות אע"פ שברשות אם הזיקו חייבים לשלם
היכי דמי אי בהדי דקאזלי מזקי כחו הוא
אלא בתר דנייח היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור מ"ש בור דתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך
אלא דלא אפקרינהו לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור
לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן שלא ברשות תאמר בהני דברשות