ב"ה

הדרן על מסכת סוכה

משיחות כ"ף מנחם אב תשי"ד ושיחות וא"ו תשרי תשכ"ח