כגון לענין שבועה כו' עין ש"ך סימן רל"ז.א ואף אם תמצי לומר שהם ככינויים, וכתרוצא דאביי בשבועות דף (ל"ד) [ל"ה],ב מכל מקום אף בכינויים היינו טעמא דשרי, משום דצדיק נקרא כן (וצריך עיון מגמרא שבועות שם) (מה שאין כן בשמות אלו).