שסחט המשקה כו'. רי"ף רא"ש (תוס') פכ"ב דשבת (וטוש"ע סי' ש"ך) לענין שבת וה"ה לענין טומאה מדמדמו כבשים ושלקות לענבים וזוהי ג"כ כוונת רש"י בברכות דף נ"ב ע"א וא"ש דלק"מ מ"ש עליו מהרי"ט בסי' ע"ו מכמה משניות ע"ש ודו"ק: