כל שכן שמות המיחדים כו' וכן משמע מברכת המזון, שנאמר בהא וברכת את ה', וכל ברכה שאין בה ה' כו',ב ואפלו הכי נאמרת בכל לשון.ג