ומכל מקום אם יש לו מחיצות ט"ז.א ואי לא תימא הכי פליג על הרא"ש.ב ואף גם זאת צריך עיון ממה שכתב הרא"שג גבי עביט. ועיין בית יוסף סימן פ"זד בשם הרמב"ם.ה וצריך עיון.