ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל לקראת י"ט כסלו, ה'תשכ"ז לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו ובאופן דמתאים לשנת הקהל האנשים והנשים והטף. מנחם שניאורסאהן ______  ______